Trình bày tại trường

Hôm nay, là ngày trình bày với phía nhà trường.
Cả hai có thể đặt cả hai nghiêm túc. Và chúng ta phải làm điều đó lời khuyên có thể tìm thấy rất nhiều trong các trường học.
Trong khi làm sâu sắc thêm các cuộc thảo luận, chúng tôi đã có thể để có được thời gian và kết luận với nhau có giá trị.
Nhận thức sâu sắc rằng chúng tôi phải đào sâu thông qua bài thuyết trình trong tương lai và cũng tranh luận với nhiều trường học.

Báo cáo bài này, tôi có thể đọc trong các ngôn ngữ sau: Japanese, English

Related post