Kỳ vọng cho nữ sinh

Nhật Bản nông dân trong nước có sự hiện diện của một phụ nữ làm việc trẻ đó đang tìm kiếm.
Cho đến bây giờ, đó là một người phụ nữ quyền lực của nông nghiệp Nhật Bản đã dẫn. Nó không có nghĩa là đã đến sản xuất cây trồng trong chỉ có đàn ông.
Bây giờ phụ nữ trẻ Nhật Bản đã trở thành phong tục để sau khi về nhà với mục tiêu của thành phố.
Đối với nông nghiệp Nhật Bản, sự hiện diện của phụ nữ trẻ nước ngoài là điều cần thiết.

Báo cáo bài này, tôi có thể đọc trong các ngôn ngữ sau: Japanese, English

Related post