Trường Kỹ thuật Việt Nam

Dưới đây là một trường kỹ thuật Việt Nam.
Một số sinh viên tụ tập, đó là trong khi bạn đang nghiên cứu máy hoạt động và chương trình.
Có máy Cao đẳng kỹ thuật, chúng tôi cũng phù hợp chỉ là một tài liệu giảng dạy cần thiết để học tập công nghệ.
Ngay từ ngày mùng 1, tôi hy vọng sẽ được như bạn hoạt động tích cực trong công ty fledging trường.

Báo cáo bài này, tôi có thể đọc trong các ngôn ngữ sau: Japanese, English

Related post